Kritik mot 3:12-reglerna

Kritiken var under många år hård från företagare mot att passiva investeringar i börsaktier eller banksparande beskattades lägre än kapital till entreprenörsledda företag. 3:12-reglerna var både ofördelaktiga och komplicerade, vilket innebar att de i praktiken fungerade som en slags fantombeskattning, dvs. spärr där företagare undvek inkomster p g a den hårda beskattningen.  Aktiva ägare som gjorde investeringar i ägarledda företag riskerade att få betala maximal inkomstskatt på en eventuell vinst medan de som placerade sina pengar på börsen som högst fick betala 30 procent skatt.

Detta problem uppmärksammades först av regeringen Persson och senare av regeringen Reinfeldt som förenklat och förbättrat reglerna i syfte att ge ägare till ägarledda företag större möjlighet att ta ut vinst som inkomst av kapital och dessutom skapat ytterligare incitament för de företagare som anställer fler.

Efter en utredning 2005 ändrades 3:12-reglerna fr.o.m. år 2006 och skatten på utdelningar inom ”gränsen” sänktes från 30 till 20 procent. Reglerna har därefter successivt gjorts enklare och bättre för företagare. Mindre justeringar har också gjorts för att undvika vissa specifika och sällan förekommande icke avsedda tillämpningar av reglerna. Reformeringen av 3:12-reglerna har varit framgångsrik. Ägare till fåmansföretag har inte minskat sina egna löner men utdelningarna har ökat kraftigt. Den totala vinstutdelningsnivån har ökat från cirka 10 miljarder kronor per år före 2006 till drygt 20 därefter och så småningom 37 miljarder kronor 2010. Detta innebär också att skatteintäkterna från fåmansföretag ökat kraftigt, med mellan en och fem miljarder kronor per år i ökade statsintäkter från utdelningsbeskattning.

Det har det senaste året riktats kritik från Skatteverkets GD Ingemar Hansson och ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) mot att 3:12-reglerna är för generösa. Kritiken handlar främst om vad som kommit att kallas ”income shifting”, alltså att löneinkomster skulle omvandlas till kapitalinkomster. Regeländringarna från 2006 och framåt har dock motiverats med att göra företagandets villkor förmånligare och kritikerna har inte analyserat vilka effekter reformerna haft i detta avseende.

Läs mer

Rapporten Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet (Finansdepartementet 2005)

Debatten om 3:12-reglerna i Ekonomisk debatt