Förändringar som debatterats 2013

Regeringen presenterade den 15 april ett förslag med en rad förändringar av 3:12-reglerna i en PM ”Vissa skattefrågor inför budgetproposition 2014”. Regeringens förslag har varit utskickat på remiss och många instanser, såväl näringsliv som domstolar och akademi, har riktat hård kritik mot förslaget. Efter hård kritik gjorde regeringen marginella justeringar i det förslag som gick till lagrådet den 31 maj (ursprungligt från 15 april förslag i parentes). I budgetpropositionen gjordes ytterligare förändringar och det som är överstruket nedan gäller ej längre.

  • Krav på fyraprocentig ägarandel (5%) för att få utnyttja lönebaserat utrymme.
  • Ändrat krav för delägarens egen lön. Förslaget ersätter tidigare regler och innebär att lönen måste överstiga 9,5 inkomstbasbelopp, IBB, åren 2014-15 och 9 IBB fr.o.m. år 2016. För delägare med högre löneunderlag än 100 IBB måste härutöver egna lönen ökas med minst 10 procent av den överskjutande delen. Ett tak för lönekravet inträder vid 40 IBB (90 IBB). Lönekravet måste uppfyllas för att över huvud taget få utnyttja det lönebaserade utrymmet.
  • Skärpt lönekrav genom att den egna lönen alltid måste vara minst 1/50-del av det lönebaserade utrymmet.
  • Ökat lönebaserat utrymme från 25 procent till 50 procent av lönesumman upp till 60 IBB.
  • Kravet för att tillgodoräkna löneunderlag i dotterföretag skärps bl.a. genom att ägarandelen måste överstiga 50 procent.

Läs mer

Budgetpropositionen för 2014, se avsnitt 6.13, sid 255ff (Proposition)

Finansministerns kommentar (2013-06-20) (Uttalande)

Lagrådets yttrande (2013-06-19) (Yttrande)

Regeringens förslag 2013-05-31 om ändrade 3:12-regler (Lagrådsremiss)

Regeringens förslag 2013-04-15 om ändrade 3:12-regler (Promemoria)