Bakgrund

Översikt av 3:12-reglerna som de sett ut till och med 2013

Ett fåmansföretag är en enligt grunddefinitionen ett företag med fyra eller färre delägare som tillsammans kontrollerar mer än hälften av aktierna. Här räknas närstående/släktingar som en person. Genom den s.k. utvidgningsregeln ska därtill delägare som är aktiva i företaget ses som en person. Det är med hjälp av denna utvidgningsregel som partnerägda företag såsom revisorer, arkitektbyråer m fl träffas av de s k 3:12-reglerna.

3:12-reglerna begränsar möjligheten till hur stor utdelning som får delas ut med 20 procents skatt i ägarledet. Detta bestäms genom det s.k. gränsbeloppet. Eventuellt överskjutande kan beskattas som tjänsteinkomst med upp till 57 procent. Gränsbeloppet bestäms genom att använda en förenklingsregel eller att använda det s.k. löneunderlaget kombinerat med ett s.k. kapitalunderlag.

Enligt löneunderlagsregeln får 25 procent av de kontanta lönerna i företaget inklusive löner till ägare användas som underlag för utdelning och om lönerna överstiger cirka 3 miljoner kronor (60 gånger inkomstbasbeloppet) får 50 procent på denna överstigande del användas som underlag för utdelning.

Till ovanstående kommer sparat utrymme från tidigare år. Utdelning inom förenklingsregel och huvudregel beskattas med 20 procent. Utdelning som överstiger dessa nivåer beskattas dock fortfarande som inkomst av tjänst. Företag med höga vinster och låga lönesummor har således fortfarande problem att attrahera fler aktiva ägare. Och moroten för en person med trygg anställning att satsa på att bli företagare/entreprenör i ett företag av detta slag är inte särskilt stor.

En förutsättning för att ägare ska kunna använda lönebaserat utrymme är att ägaren under 2011 har gjort egna löneuttag i företaget eller dess dotterföretag på minst 521 000 kronor eller 312 600 kronor plus 5 procent av samtliga löner i företaget och dessa dotterföretag.

Läs mer om 3:12-reglerna på Skatteverkets hemsida här.