Yttrande 2013/14:SkU1y (Riksdagens skatteutskott)

Skatteutskottets yttrande över budgetpropositionen. Beträffande 3:12-reglerna uppmanar utskottet regeringen att noga följa utvecklingen och vid behov skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som ytterligare justerar (sid 88-89).
regelverket.

Läs mer här.